Brottsoffer

Om Du utsatts för ett brott kan domstolen utse ett målsägandebiträde som hjälper Dig under polisutredningen och rättegången. Det är vanligt att målsägandebiträdet hjälper Dig med att formulera ett skadeståndsyrkande som domstolen behandlar i rättegången mot den tilltalade. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.

Det skadestånd som Du tillerkänts av domstolen kommer inte att betalas automatiskt. Du måste vara aktiv själv om den dömde inte kontaktar Dig frivilligt angående betalningen.

När domen i målet vunnit laga kraft (tiden för överklagande gått ut) skickar tingsrätten domen till Kronofogdemyndigheten som i sin tur skickar en förfrågan till Dig om Du vill ha hjälp med att driva in pengarna. Om Du vill få ut Ditt skadestånd måste Du alltså fylla i och skicka in den blankett Du fått från Kronofogdemyndigheten. Förfarandet är kostnadsfritt för Dig.

Det är ganska vanligt att den som skall betala inte har några tillgångar. Detta kontrollerar Kronofogdemyndigheten när de har fått in Din blankett. Om den dömde saknar tillgångar får Du ett sådant besked från Kronofogdemyndigheten.

Om Du fått ett negativt besked från Kronofogdemyndigheten och inte har någon försäkring som täcker skadorna (tex s.k överfallsskydd i hemförsäkringen), så kan Du ansöka om att få ut pengarna från Brottsoffermyndigheten. Denna ersättning kallas brottsskadeersättning. Även här måste Du göra en ansökan på Brottsoffermyndighetens blankett men observera att en sådan ansökan kan Du inte göra om Du inte först misslyckats med att få ut pengarna via Kronofogdemyndigheten och Ditt försäkringsbolag.

Glöm inte att det finns frister inom vilka man måste anmäla skadan; det gäller både försäkringsbolaget och Brottsoffermyndigheten.